March 9, 2017
Jung Yun Green Dress cover

Jung Yun – Green Dress

March 8, 2017
Jung Yun White and Red cover

Jung Yun – White and Red

March 8, 2017
Jung Yun Winter Jacket cover

Jung Yun – Winter Jacket

March 8, 2017
Jung Yun Gray Sweater Dress cover

Jung Yun – Grey Dress

March 7, 2017
Jung Yun Getting Ready cover

Jung Yun – Getting Ready

March 7, 2017
Jung Yun Flowers and Dress cover

Jung Yun – Flowers

March 7, 2017
Jung Yun Elegant cover

Jung Yun – Elegant

March 6, 2017
Jung Yun Collection cover

Jung Yun – Black Dress and Coat

March 6, 2017
Jung Yun White cover

Jung Yun – Wearing White